Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Różne rodzaje promieniowania są szeroko wykorzystywane we współczesnej medycynie, zarówno jako narzędzia diagnostyczne,
jak i podstawa terapii wybranych patologii na poziomie komórkowym i układowym.

Lot na Marsa wiąże się z długoterminowym narażeniem organizmu na przyjmowanie dużych dawek promieniowania kosmicznego. Jak dotąd, niewiele publikacji naukowych
w sposób komplementarny traktuje tematykę promieniowania kosmicznego w kontekście współczesnej medycyny.

Promieniowanie kosmiczne, jako czynnik mutagenny, może sprowadzić komórki o dużym potencjale podziałowym na drogę różnicowania
i proliferacji, co może wiązać się
z wykorzystaniem w różnych gałęziach medycyny (radiologii, onkologii, transplantologii).

Prowadzone przez Studentów, w ramach ww. projektu badania, mają na celu przedstawienie potencjalnego wykorzystania promieniowania kosmicznego we współczesnej medycynie, szczególnie uwzględniając jego wpływ na organizm ludzki w okresie długotrwałej ekspozycji, jaka niewątpliwie wystąpi w trakcie lotu człowieka na Marsa.

Czym jest promieniowanie kosmiczne?

Korpuskularna część promieniowania składa się głównie z protonów (90% cząstek), cząstek alfa (9%), elektronów  (ok 1%) i nielicznych cięższych jąder. Promieniowanie docierające bezpośrednio
z przestrzeni kosmicznej nazywamy promieniowaniem kosmicznym pierwotnym. Cząstki docierające do Ziemi w wyniku reakcji promieniowania kosmicznego pierwotnego
z jądrami atomów gazów atmosferycznych, to promieniowanie wtórne.

Dlaczego medycyna kosmiczna?

Załogowa misja na Marsa planowana jest na rok 2033, dając optymistyczny czas na przeprowadzenie badań wpływu promieniowania kosmicznego na organizm ludzki. Stanowi to ogromne pole do badań naukowych, łączących osiągnięcia współczesnej inżynierii oraz medycyny, dając duże nadzieje na wykorzystanie w przyszłej terapii.

Powyższe fakty zwracają uwagę na konieczność przeprowadzenia szeregu badań w tym obszarze, co pozwoliłoby nowo powstałemu zespołowi badawczemu na aktywne uczestnictwo i pomoc
w tym ogromnym przedsięwzięciu, jakim jest lot na Marsa.

medycynakosmiczna.pl

2017

Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej

Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ